خرید گوشواره اقتدار نرم در دستور کار پليس

فرمانده نيروي انتظامي مشارکت اجتماعي را همان قله سرمايه اجتماعي دانست و گفت: اين يعني مردم خودشان در بعد اطلاعاتي و اصلاح رفتار پليس با انتقادها و پيشنهادهايشان با پليس همراهي مي‌کنند و باعث اصلاح عملکرد ما شوند. به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم با بيان اينكه شعاري که امسال براي هفته ناجا انتخاب کرديم، طبق روال همه ساله محتواي همه اقدامات نيروي انتظامي در همان سال است و در سال‌هاي بعد هم بايد ادامه پيدا کند، گفت: اين يک تغيير و اصلاح رويکردها و نگرش‌ها است و صرفا يک عنوان براي يک هفته نيست. وي افزود: سرمايه اجتماعي، اساس اقتدار پليس است که امسال مورد استفاده قرار گرفته در واقع ناظر بر ديدگاه جديد ما در مورد اقتدار است. وي با بيان اينكه آنچه که تاکنون اقتدار شناخته مي‌شد عمدتا متکي به سلاح، ابزار، نيروي پليس، تکنولوژي‌ها، حرفه‌اي‌گرايي، تاکتيک‌ها و روش‌ها بود، گفت: يعني پليس نماد اقتدار بود و مجموعه عملکرد آن مي‌توانست ايجاد اقتدار در جامعه بکند البته اقتدار درون خود مشروعيت را هم دارد. به گفته احمدي‌مقدم، تفاوت قدرت و اقتدار در اين است که اقتدار قدرتي مبتني بر قانون و مشروعيت است. احمدي‌مقدم گفت: شرايط جديد دنيا و پيشرفت رسانه‌ها و اهميت افکارعمومي تلاش همه دولت‌ها را بر اين داشته كه از ظرفيت‌هاي اجتماعي حداکثر استفاده را بکنند. فرمانده ناجا با اشاره به اينكه موضوع اقتدار نرم از سال گذشته در دستورکار پليس قرار گرفت گفت: معاونت اجتماعي ناجا همايش‌هاي علمي را در اين رابطه برگزار کرد و اين در ادبيات سياسي و امنيتي دنيا يک واژه جديد است چرا که واژه قدرت نرم را داشتيم، اما اقتدار نرم هرگز توسط هيچ جاي ديگري به‌ کار گرفته نشده بود. وي ادامه داد: اقتدار نرم عمدتا جنبه اجتماعي و پذيرش قدرت را توسط جامعه نمايش مي‌دهد و مبتني بر اقدامات نرم‌افزاري است تا ابزارها و تجهيزات سخت‌افزاري. اقتدار نرم متکي بر تمايل مردم در مشارکت با پليس و نيروهاي امنيتي براي استقرار امنيت است، نه اينکه پليس نيرويي است که آمر است و دستور مي‌دهد و مردم صرفا مطيع و فرمانبردار هستند. احمدي‌مقدم با بيان اينكه اين يک نگاه جديدي است که در اين نگاه جديد اقتدار دو جانب دارد، گفت: يکي از آن نيروي‌هاي عمل‌کننده و حافظ نظم و امنيت و از سوي ديگر نيز مردم هستند که بايد امنيت و آرامش براي آنان مهيا شود.بنابراين اينجا پليس بر مردم نيست براي مردم است و طبيعتا اگر مردم و جامعه قانون‌پذير باشند و همراهي با پليس بکنند، ممکن است بخش کوچکي قانون‌گريز و قانون‌ستيز وجود داشته باشد که بايد با سرپنجه قدرت و اقتدار با آنان برخورد شود و بخش اعظمي در اين فرايند پليس را همراهي مي‌کنند. فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد براينكه سرمايه اجتماعي که در ادبيات سال‌هاي دهه اخير مطرح شده به راحتي قابل دست‌يابي نيست، اظهاركرد: بعد از اينکه در هر سازماني عمدتا سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي مادي، منابع‌انساني و منابع‌مادي را سرمايه‌هاي عمده سازمان مي‌دانستند امروز سرمايه اجتماعي به‌عنوان ضلع سوم سرمايه هر سازمان مطرح است. احمدي‌مقدم ادامه داد: تصور کنيد جامعه در برابر طرح‌هاي پليس مقاومت نشان بدهد مثلا در موضوع ترافيک و اجراي قوانين و فرهنگ ترافيکي جامعه مقاومت نشان‌بدهد، پليس با مشکلات زيادي مواجه و به اهدافش هم به راحتي دست پيدا نمي‌کند. اما اگر با اقدامات فرهنگي بتواند افکار عمومي را با خود همسو کند مي‌بينيم کار به سرعت پيش مي‌رود با هزينه کمتر و پذيرش اجتماعي بالاتر، در واقع اگر مردم احساس کنند که اقدامات پليس حافظ منافع آنهاست و براي پليس منفعتي ندارد و پليس به‌عنوان يک نهاد دلسوز و يار اجتماعي مردم مطرح است و در سختي‌ها به کمک آنها مي‌آيد. فرمانده ناجا افزود: اين نگاه مردم که پليس نيرويي است بر آنان و به آنان دستور مي‌هد، خيلي در رفتار مردم و سلوک اجتماعي آنان تاثير دارد، بنابراين تاکيد بر سرمايه اجتماعي که عمدتا بر سه عنصر ارتباط اجتماعي، اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي است يعني اول قدرت برقراري ارتباط، بعد اعتماد که در اثر کارآيي پيش مي‌آيد يعني آن عنصري که مردم به پليس اعتماد مي‌کنند و صداقت دلسوزي و نهايتا کارآمدي را در پليس مشاهده مي‌کنند و احساس مي‌کنند که پليس به هنگام و پاسخگو است و براي حل مشکلات آنان پيشگام است، در رفع اشکالات خودش گوش شنوا دارد و عمل سريع دارد و اينها عناصري است که مردم به پليس احساس اعتماد مي‌کنند. احمدي‌مقدم گفت: اعتماد به سادگي به دست نمي‌آيد. اعتماد در اثر مداومت و توجه پليس در بعد کارآمدي است که مردم پليس را کار آمد، قادر، قوي و امين بدانند و به او اعتماد پيدا کنند. وي ادامه داد: ارتباط ما با مردم معاونت اجتماعي ما بوده و آن را راهبري و هدايت مي کند. در واقع برقراري ارتباط با افکار عمومي جامعه، توجيه اقدامات پليس و همراه‌ و آگاه‌سازي و آموزش اجتماعي است که ابعاد فراواني دارد. فرمانده ناجا تصريح کرد: در فرآيند امنيت مردم به ما کمک مي‌کنند مثلا در همين اجلاس سران غيرمتعهدها همراهي مردم به ميزاني زياد بود که کارهاي ما را تسهيل کرد چرا که مردم احساس کردند، در ارتقاء آبرو و سرمايه بين‌المللي جمهوري اسلامي شريک پليس هستند و همه خودشان مشارکت و همراهي کردند که اين کار بسيار زيبايي است تا اين که مردم ناراحت بشوند، اظهار ناراحتي کنند، همراهي نکنند يا مقاومت کنند. وي افزود: اقتدار نيروي انتظامي اگر چه بي‌ارتباط با ابزار و امکانات و دانش و فن‌آوري و آموزش و امانتداري و آمادگي نيروي انساني نيست و اينها همه در جاي خودشان بسيار مهم هستند، اما با سرمايه‌هاي اجتماعي اينها مفهوم پيدا مي‌کنند و اين رابطه متقابل دارد يعني اگر نيروي انساني با تفکر اجتماعي، با قدرت جامعه شناختي و روان‌شناختي و برقراري ارتباط با مردم باشد و اين مفاهيم برايش ملکه شده باشد خود به خود سرمايه اجتماعي را افزايش مي‌دهد. احمدي‌مقدم ادامه داد: سرمايه اجتماعي را منابع انساني آگاه، فهيم، امين‌ و درستکار افزايش مي‌دهد و موجب پيشرفت سازمان مي‌شوند اما کم‌توجهي به اين مسئله موجب کاهش عملکرد و نتيجه‌گيري سازمان مي‌شود. امروز پليس در جايگاهي قرار گرفته که مي‌تواند با شفافيت شعار سرمايه اجتماعي را مطرح کند و اعلام کند اساس قدرت و اقتدار ما براي حل مشکلات، پيشبرد و بهبود آرامش و امنيت در کشور همين سرمايه اجتماعي است. فرمانده نيروي انتظامي گفت: مقبوليت و مشروعيت اقدامات پليس روي بعد افکار عمومي، حساسيت ويژه‌تري را باز مي‌کند که با 13 سال از تشکيل معاونت اجتماعي در ناجا اين اساس پايه‌ريزي شده و امروز شاهد تبلور اين موضوع هستيم. وي افزود: امروز سرمايه‌گذاري و تغيير نگرش‌ها و چرخش در رويکرد سازماني آثارش ظاهر شده و بايد اين بعد را عملياتي کنيم چرا که از ادبيات‌سازي و بسترسازي و زمينه‌سازي عبور کرده‌ايم و ميتوانيم خوشه‌چيني و بهره‌برداري کنيم و سرعت خود را در اين زمينه افزايش دهيم. امروز در سازمان نيروي انتظامي اين تفکر نهادينه‌شده و بايد از ابزارها، روش‌هاي نوين و رسانه‌هاي موجود و جديد استفاده و اين قدرت را ارتقاء بدهيم. اعتمادسازي موجب افزايش مشارکت مردم مي‌شوداحمدي‌مقدم با بيان اينكه اعتمادسازي موجب افزايش مشارکت مردم مي‌شود گفت: اگر مردم دستگاه را يک سازمان کار آمد و معتقد به مشارکت اجتماعي ندانند و براي خودشان سهم و نقشي قائل نباشند، طبيعي است که در فرآيند امنيت خودشان را بي‌نياز از مشارکت در اين زمينه مي‌دانند. افزايش آگاهي‌هاي مردم که نيروي انتظامي آن را با ثبت تجربيات و انتقال آن از طريق آموزش همگاني پيگيري مي‌کند، باعث پيشگيري مي‌شود مثل موضوع شرکت‌هاي هرمي که اگر مردم خوب آگاه نشوند هرچه پليس تلاش کند اثر نداشته و گروه‌هاي بزرگ مالباخته پيدا مي‌شوند اما اگر مردم با پليس همراهي کنند نه تنها در دام قرار نمي‌گيرند بلکه اگر کساني خواستند در دام گرفتار شوند آنان را آگاه مي‌کنند يا حتي فراتر از آن با همکاري اطلاعاتي با پليس و در اختيار گذاشتن جاهايي که اين شبکه‌ها و باندها فعاليت مي‌کنند از اقدامات آنان جلوگيري مي‌کنند. نظرات مردم براي پليس راهگشاستوي ادامه داد: در مجموع اين اعتماد به اقدامات پليس است که موجب مشارکت مردم مي‌شود مثلا در بحث نظارت همگاني بر پليس در 197 اگر مردم تماس نگيرند و اعتماد نداشته باشند که گوش شنوا وجود دارد، تماس هم نمي‌گيرند. تماس آنان و انتقاد و پيشنهادهايشان است که موجب ارتقاء عملکردهاي پليس مي‌شود چرا که بسيار معتقديم بر اين که مشتريان ما که خود مردم هستند، بهترين کساني هستند که مي‌توانند نظر بدهند و بسيار اعتقاد داريم که نظرات مردم براي ما راهگشا است و همواره به اين موضوع حساسيت و واکنش مثبت داريم. احمدي‌مقدم در خصوص خدمات نيروي انتظامي در هفته ناجا گفت: همه ساله تلاش مي‌کنيم از ظرفيت‌هاي ناجا در چند موضوع استفاده کنيم که يکي از آنها هم افزايش و تسهيل خدمات به مردم است. وي ادامه داد: يکي ديگر از خدمات تسهيل خدمات به کارکنان ناجا و خانواده‌هاي آنها است. تقدير و تشکر از پليس‌هاي ساعي اگر چه همه ساعي هستند اما آنهايي که خدمات برجسته‌تري مخصوصا در بعد اجتماعي دارند در اين موضوع قرار مي گيرند. فرمانده ناجا افزود: گام ديگر استفاده از ظرفيت هفته ناجا افزايش ارتباط و آگاهي و آموزش همگاني است که تلاش مي‌شود با برپايي نمايشگاه‌ها و نمايش‌هاي ميداني جلوه‌هايي از اقتدار که براي مردم مهيج است به نمايش گذاشته شود و از اين ظرفيت براي معرفي نيروي انتظامي به جامعه استفاده بيشتري بشود. همه ساله برنامه هفته نسبت به سال گذشته با ارزيابي‌هاي صورت گرفته هميشه در سطح کيفي بهتري بوده و تلاش هم بر اين است که با کمترين هزينه‌ها بيشترين مطلوبيت‌ها و نتايج را بدست بياوريم. احمدي‌مقدم گفت: اساسا يکي از ابزارهاي سرمايه اجتماعي رسانه است و خود پليس هم رسانه‌هايي همچون سايت و مجله و روزنامه دارد و به طرق مختلف تلاش مي‌کند اين ارتباط را با مردم از ارتباط رسانه‌اي و ارتباط بلا واسطه و رو در رو در مدارس، محلات، مساجد، اصناف و … پيگيري کند اما در هر صورت استفاده از ظرفيت تمام رسانه‌ها لازم است. همكاري بيشتر پليس و صدا و سيمابه گفته وي، صدا وسيما به عنوان فراگيرترين رسانه که به سرعت در اختيار همه مردم قرار مي‌گيرد ظرفيت‌هاي بسيار بالايي براي تحقق واحد اجتماعي نيروي انتظامي و آموزش همگاني را دارد. چرا که تنها رسانه تصويري در کشور است و ما همه ساله در هفته ناجا از اين ظرفيت استفاده مي‌کنيم البته صدا و سيما هم همکاري بسيار خوبي با ما دارد. فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد: سال‌هايي بود که ما تله‌فيلم توليد مي‌کرديم و در هفته ناجا هر شب يک تله فيلم از سيما پخش مي‌شد بعدا احساس کرديم مردم بيشتر به سريال‌ها و مجموعه‌ها علاقه دارند و آن هم به دليل داستاني است که هر شب کشش دارد و ما نيز سعي کرديم از داستان‌هاي جذاب و سوژه‌هاي کشش‌دار استفاده کنيم و امسال نيز همين طور است و همکاري وسيعي با صدا و سيما خواهيم داشت و انشاالله تلاش مي کنيم بخش زيادي از توليدات به صورت مشترک با صدا و سيما باشد و از اين ظرفيت حداکثر ارتباط با مردم را داشته باشيم.