خرید گوشواره تولید برق ایران 6 درصد افزایش یافت

میزان تولید برق کشور از ابتدای سال
جاری تاکنون به 126 هزار و 287،8 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 6،16 درصد بیش از
انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.
به گزارش فارس، از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون،
119 هزار و 386،8 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و شش هزار و 901 گیگاوات ساعت به
واحدهای برق آبی اختصاص یافته است.
در این مدت، تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با
دوره مشابه سال گذشته 6،09 درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق آبی 7،44 درصد رشد
یافته است.
میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 128 هزار
و 120،7 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 5،97 درصد در مقایسه با زمان
مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.