خرید گوشواره بانک مرکزی نرخ تورم را غیر واقعی اعلام میکند

جعفر قادری
گفت: نهاد رسمی متولی اعلام آمار مرکز آمار ایران است و از این منظر
نهادهای کارشناسی نباید به آماری که بانک مرکزی اعلام می کند اعتماد و
اکتفا کنند.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع
افزود:زمانی که نرخ تورم به صورت غیر واقعی اعلام می شود و بانک مرکزی با
اعلام غیر واقعی تورم در پی توجیه کوتاهی های مدیریتی خود است، به بازار
تنش های جدی وارد می شود.

قادری نرخ تورم اعلام شده توسط دولت و بانک مرکزی را غیر واقعی توصیف و
تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل نقشی که در مدیریت اقتصادی دارد ، نرخ تورم
را کم تر از میزان واقعی اعلام می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بر اساس برنامه
پنجم توسعه تنها مرکز آمار ایران متولی رسمی اعلام نرخ تورم در کشور است.