خرید گوشواره اعلام قيمت جديد لبنيات به زودي

احمد رادمرد
ادامه داد: قرار است اين كارگروه قيمت نهاده شير خام و هزينه‌هاي صنعت لبني
و دامداري را محاسبه كرده و در جلسه بعد براي اعلام قيمت لبنيات براساس آن
تصميم‌گيري كند.

وي با بيان اين‌كه در جلسه قبل قيمت‌گذاري لبنيات مقرر شد تا زمان تشكيل
جلسه بعدي همان قيمت‌هاي قبلي اعمال شود، گفت: بر اين اساس شير خام با پايه
بار ميكروبي يك ميليون 750 تومان عرضه مي‌شود.

به گفته او در حال حاضر با توجه به درخواست اتحاديه و صنعت لبنيات قرار شد
در اين كارگروه روي قيمت‌ها تجديدنظر شده و با توجيه‌هاي فني و علمي روي
اين موضوع تصميم گيري شود.

به گزارش ايسنا، در حال حاضر قيمت نهايي توزيع شير پاستوريزه بسته به نوع
بسته‌بندي آن 1100 تومان، ماست 2400 تومان و پنير نيم كيلويي يو.اف با 1.5
درصد چربي 2400 تومان است.