خرید گوشواره عدم رضايت كامل بهمنی از بانكداري کشور

محمود بهمني ـ رييس كل بانك مركزي ـ در بيست‌وسومين همايش بانكداري
اسلامي با بيان اين‌كه از چهار سال قبل بر روي قانون بانكداري اصلاحاتي
انجام داديم و در پايان سال گذشته به دولت داديم كه بتوانيم قانون جديد را
با اصلاحاتي جديد داشته باشيم. بنابراين نيازمند تغيير در قانون و دستورات
بوديم كه در نهايت بحث آموزش ضمن خدمت و آشنايي با قوانين جديد بانكداري از
ضرورياتي بود كه به آن توجه شد.

به گزارش ایسنا، بهمني گفت: ما در سال جاري براساس فرمايش مقام معظم رهبري كه سال توليد و
حمايت از كار و سرمايه است اين موضوع را مبناي كار خودمان قرار داديم و
سياست‌گذاري‌ها را براساس حمايت بيشتر از توليد قرار داديم.

وي گفت: 37 درصد از افزايش منابع‌مان را به صنعت و معدن اختصاص داديم، 25
درصد به توليد مسكن، 20 درصد توليد و كشاورزي و هشت درصد را به بخش صادرات و
10درصد را به خدمات و بازرگاني اختصاص داديم.