خرید گوشواره ثبت نام مسکن ویژه تهران از اول مهر

ثبت
نام مسکن ویژه تهران از یکم مهرماه آغاز می شود و شنبه هفته آینده 25
شهریورماه زمان واریز پول به شماره حساب اعلام شده از سوی وزارت راه و
شهرسازی در بانک مسکن است.

به گزارش مهر، براین اساس ثبت نام از طریق سایت Tehran.maskanmehr.net انجام می گیرد و
متقاضیان باید شرایطی که در شیوه نامه ثبت نام مسکن ویژه اعلام شده، داشته
باشند.

مسکن وِیژه تهران در مناطق تهرانسر، حکیمیه و چیتگر ساخته می شود ودر حال
حاضر هم ساخت 10 هزار واحد مسکن مهر شهر تهران در منطقه تهرانسر آغاز شده
است. مساحت زمینی که در تهرانسر در نظرگرفته شده 70 هکتار و در حکیمیه
تهرانپارس حدود 6 هکتار است.

براساس این گزارش، مسکن مهر تهرانی ها قرار است در 70 هزار واحد و در نقاط
مختلف تهران ساخته شود که شرایط واریز پول شامل مبلغ کل هر واحد (بهای
تمام شده ساخت اعیان با احتساب کلیه هزینه های مربوط و بهای کارشناسی روز
قدر السهم عرصه) خواهد بود که بصورت نقد و اقساط و به شرح زیرپرداخت می
شود:
 
سهم نقدی: کل بهای تمام شده ساخت اعیان و هزینه های مربوطه و 30 درصد از
بهای کارشناسی روز قدرالسهم عرصه بصورت نقدی و در 5 مرحله به شرح زیر
پرداخت می گردد:

پرداخت اول: 200 میلیون ریال به هنگام افتتاح حساب در بانک مسکن 

پرداخت دوم: 200 میلیون ریال حدود 3 ماه پس از پرداخت اول بشرح مراحل مندرج در این بخش

 

پرداخت سوم: 200 میلیون ریال حدود 3 ماه پس از پرداخت دوم بشرح مراحل مندرج در این بخش
 
پرداخت چهارم : 200 میلیون ریال حدود 3 ماه پس از پرداخت سوم بشرح مراحل مندرج در این بخش

 

پرداخت پنجم: الباقی سهم نقدی قبل از تحویل واحد

 
سهم اقساطی: 70 درصد بهای کارشناسی قدرالسهم عرصه بصورت
اقساط ماهیانه طولانی مدت (حداکثر 10 ساله) پرداخت خواهد شد به نحوی که
اقساط ماهیانه سال اول حداکثر 10 میلیون ریال باشد.

 

مرحله اول : متقاضیانی که تشکیل پرونده داده و اصل مدارک
آنها به تایید میرسد مهلت 10 روزه برای واریز 200 میلیون ریال آورده نوبت
دوم خواهند داشت. فاصله زمانی از پایان مهلت ثبت نام حدود 3 ماه خواهد بود.

 

مرحله دوم: متقاضیان پس از واریز مرحله دوم سهم آورده به
مدت حداکثر 3 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به واریز 200 میلیون ریال
مرحله سوم اقدام نمایند.
 
مرحله سوم: پس از واریز مرحله سوم آورده انعقاد قرارداد
پیش فروش اعیان واحدها بین متقاضی و فروشنده صورت خواهد گرفت. در این مرحله
واحد متقاضی مشخص می گردد.
 
مرحله چهارم: پس از واریز پرداخت چهارم به شرح فوقانعقاد
قرارداد واگذاری زمین با شرائط نقد و اقساط انجام می شود و فرایند دریافت
اقساط 10 ساله حدود 10 میلیون ریال در ماه آغاز می گردد.
 
مرحله پنجم: پس از اتمام پروژه و در صورت تکمیل پرداخت
سهم نقدی از سوی متقاضی و انعقاد قرارداد واگذاری زمین واحد قابل تحویل به
متقاضی خواهد بود.

 

مرحله ششم : در صورت تسویه کامل بهای زمین انتقال سند عرصه و اعیان بنام متقاضی در دستور کار قرار می گیرد.

توجه: اسناد عرصه و اعیان تا تسویه کامل در اختیار سازمان خواهد بود.