خرید گوشواره شعر آیةالله صافی برای شهادت امام صادق(ع)

یکی از مراجع تقلید شیعیان به مناسبت سالروز شهادت ششمین امام شیعیان، امام جعفر صادق(ع) قطعه شعری سرود. به گزارش خبرنگار مهر، شعر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به نام “پیشوای دین” به شرح ذیل است.حضرت صـــادق، امــام راستین /  پیـــشـوا و مقتـدای اهــل دیـندرّ بحـــر اصــطفـا، شمـس هُدا /  افتــــخار اصــفیــا و اولیــــاکــرد احیا، شرع جدّش‌مصطفــی /  داد رونــق، رســم و آئیــن ولاصیت فضلش عرصه‌ی غبرا گرفت /  نهضـــت او سر  بسر دنیا گرفتمکــتب فقه و فضیلت بــاز کرد /  دعـــوت مردم ز نــو آغاز کردذو المکارم ذوالفضائل ذو الکمال / عدل قـــرآن،  رهنمای بی‌همالمــدرس او، مشعل تابـــان نور  /  علـم وحیـانی در آن اندر ظهـورصف‌‌بصف در آن رجال علم ودین / از افاضات جنــابش خوشه‌چیـنعالمان در مدرسش، چون مفلسان /  بــر در اعیــان و اشراف زمــاناز جهان شد سوی بستان وصــال /  بارگــــاه قرب حیّ ذو الجــلالمـــتصل گردیـــد با غیب وجود /  گشت فارغ زین قیود و زین حدود