خرید گوشواره شهریه دانشگاه آزاد باید به صورت شفاف اعلام شود

سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس گفت: خواسته عمومی ازمسئولان دانشگاه آزاد این است که به صورت دقیق، شفاف و با بازرسی های کارشناسی موضوعات مرتبط با شهریه این دانشگاه رااعلام کنند.  عباس مقتدایی درگفت و گو با ایلنا ضمن بیان این مطلب گفت: مسئولان دانشگاه آزاد اجازه ندهند که با عدم شفافیت واطلاع رسانی دیرهنگام دانشجویان این دانشگاه دچار سردرگمی شوند.  وی با تاکید بر اینکه مسئولان دانشگاه آزاد باید باجدیت اطلاع رسانی شفاف درمورد شهریه این دانشگاه را دردستورکارقراردهند، افزود: هرچه به زمان ثبت نام دانشجویان نزدیک می شویم، عدم شفافیت دراین زمینه موجبات افزایش نگرانی های مردم را فراهم می کند.  نماینده مردم اصفهان در مجلس یکی از سرمایه های اصلی دانشگاه آزاد را اعتمادخانواده ها به این دانشگاه دانست و تصریح کرد: ازهمین رو مسئولان این دانشگاه بایدبه نحو شایسته ای به وعده هایی که درگذشته داده اند عمل کنند تاسرمایه اصلی خود را که همین اعتمادعمومی است ازدست ندهند.  مقتدایی درپاسخ به این سوال که آیا کمیسیون آموزش وتحقیقات به موضوع شهریه دانشگاه آزادورودپیدا می کند، افزود: تا زمانی که احساس کنیم مسئولان دانشگاه آزاد حساسیت های لازم درمورد تامین خواسته های مردم را دنبال می کنند درموضوع شهریه دانشگاه آزاد ورودپیدا نخواهیم کرد.  وی خاطرنشان کرد: اما اگرشرایط به گونه ای پیش رود که مطالبات عمومی مردم درمورد شهریه دانشگاه آزاد ازنمایندگان افزایش پیداکنداین موضوع می تواندبه طوربالقوه دردستورکار کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس قراربگیرد.