خرید گوشواره كشف «بوزون هيگز» رسما تاييد شد

فيزيكدانان برخورددهنده بزرگ هادروني مركز سرن پس از اعلام خبر غير رسمي اوليه كشف احتمالي ذره فراري بوزون هيگز در ماه ژوئيه سال جاري، اكنون به طور رسمي اولين مقالات خود را در مورد اين ذره ارائه كرده‌اند.به گزارش ايسنا، دو تجربه اصلي اين برخورددهنده عظيم با عنوانهاي اطلس و CMS يافته‌هاي خود را در مجله Physics Letters B منتشر كرده‌اند.به گفته «جو اينكاندلا»، سخنگوي تجربه CMS، اين نتايج مهمترين پژوهشهاي علمي بدست آمده از اين مركز تاكنون هستند و هر دو بطور رايگان در دسترس قرار دارند.در ژوئيه 2012 مركز سرن در ژنو از كشف يك ذره جديد با ويژگيهاي بسيار نزديك به بوزون هيگز خبر داد كه شواهد قبلي آن توسط اين مركز به ثبت رسيده بود.«اينكاندلا» اظهار كرد: اين مقالات نشانگر اولين مشاهدات از ذره جديد كشف شده توسط اين مركز در جستجو براي ذره بوزون هيگز مدل استاندارد است كه از چندين دهه قبل در جريان بوده است.وي افزود: اينها مهمترين مقالات بدست آمده از برخورددهنده بزرگ هادروني است و اين يافته‌ها در زمينه فيزيك ذرات بسيار اساسي هستند.وجود ذره هيگز براي اولين بار در سال 1964 توسط فيزيكدانان ذرات پيش‌بيني شد. كشف آن مي‌تواند فيزيك ذرات مدل استاندارد را تكميل كرده و مهمتر اينكه مي‌تواند فرضيه‌هاي بوجود آمده طي 50 سال گذشته در مورد چگونگي دستيابي ذرات اوليه به جرم را تائيد كند.