خرید گوشواره تشکيل کارگروه دولت براي باروري ابرها

به نوشته روزنامه خراسان بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، نمايندگان تام الاختيار 10 عضو کابينه در قالب کارگروهي مسئول پيدا کردن روش هايي براي ايجاد پديده هاي طبيعي در کشور همچون باروري ابرها و يونيزاسيون هوا شده اند که مسئوليت اين کارگروه، بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. بر اساس اين مصوبه، استفاده از فناوري هاي نوين بايد در دستور کار جديد اين کارگروه قرار بگيرد و مهار پديده‌هاي مخرب مانند خشکسالي نيز مورد توجه باشد.