خرید گوشواره اگر گل ازبكستان مردود نمى شد حالا قعر نشين بوديم!

تيم ملى فوتبال ايران با كارلوس كى روش كه نه خوب فوتبال بازى مى كند و نه خوب نتيجه مى گيرد و اين چيزى است كه حالا ديگر صداى همگان را در آورده است. بعد از بازى اول با ازبكستان با وجود برترى بى چون و چراى حريف ميزبان تيم ايران با تك گل محمدرضا خلعتبرى به برترى رسيد و يك ۳ امتياز باد آورده را نصيب خود ساخت، ديگر فوتبال ايران هرگز نتوانسته است راهى به دروازه حريفان به ظاهر ضعيف خود دست پيدا كند.تيم ملى فوتبال ايران به گفته دست و دشمن در بازى اول با ازبكستان خيلى خوش شانس بود كه نباخت و خوش شانس تر از اين بابت بود كه اين تيم كه به هيچ وجه شايستگى رسيدن به پيروزى را نداشت با يك گل باد آورده هم به پيروزى رسيد كه اگر اين اتفاق نمى افتاد و بازى با همان تساوى صفر بر صفر به پايان مى رسيد، حالا ما با ۲ امتياز در قعر جدول رده بندى قرار داشتيم كه پيش بينى مى شد با صدرنشينى تيم ملى كشورمان همراه باشد.اگر در بازى با ازبكستان در تاشكند حتى به مقدار مى رسيد و فوتبال روى بدش را به ميزبان نشان نمى داد در خوشبختانه ترين حالت ما به يك تشاوى دست پيدا مى كرديم و با آن تك امتياز حالا با ۲ امتياز قعرنشين گروهى بوديم كه لبناندر آن بالاتر از ما قرار مى داشت. اتفاقى كه نيفتاده تا كى روش و شاگردانش فريب آن ۳ امتياز را خورده و واقعيت هاى تيم خود را به دست فراموشى بسپارند.كار كى روش كه نشان مى أهد هنوز اطلاعاتش از فوتبال ايران كامل نشده است، ديدار با لبنان را آنقدر براى وتبال ما حساس كرد كه از همان روزها هم مى شد پيش بينى چنين روزهاى سختى را براى فوتبال ايران كرد.كى روش به فاصله ۲ هفته به بازى با لبنان تيمش را برداشت به اردن رفت تا به تعبيرى تيمش را از حاشيه هاى دور ساختند و زمينه رسيدن به يك پيروزى را براى آنها هر چه بيشتر هموار مى سازد، اتفاقى كه نيفتاد تا هم كى روش و هم بازيكنان تيم ملى خود را در مقابل نوك تيز انتقادات به حق منتقدان خود ببندد.تيم ملى فوتبال ايران كه به تعبير بازيكنان و سرمربى آن رسانه ها را تحريم كرده بودند، تا پاسخى به بى اعتمادى آنها داده باشند، در بازى با لبنان چنان ظاهر شدند كه مشخص شد كه چرا رسانه ها تا اين حد نسبت به بازى تيم ملى فوتبال ايران بى اعتماد هستند. تيمى كه نه فوتبال بازى مى كند و نه ميل به خواستن در بين بازيكنان آن ديده مى شود كه ثمره چنين تفكرى در تيم ملى هم نتايجى است كه مى بينيم و مى بينيد.