خرید گوشواره “شيطان شده رو‌سفيد در پيش شما”

ناصر فيض در روزنامه تهران امروز نوشت:چند رباعى شايد آميخته به طنزى كمرنگ در‌باره حادثه شوم اهانت به اسلام و رسول گرامى اسلام(ص)گفته بودم،براى خودم خالى از لطف نبودند،اميدوارم براى دوستان اين ستون هم خوشايند باشد.با اين آرزو كه دشمنان دين خدا و حاميان دروغين بشر و حقوق بشر براى هميشه از صفحه تاريخ، پاك و در صحنه جغرافيا، خاك شوند…شيطان كه…!زنگار، چنين به آينه رنگ نزد!سگ، بر رخ ماه اين چنين چنگ نزد!از شيطان،اينان به خدا پست ترندشيطان كه به دندان نبى سنگ نزد!رو سفيدى شيطان!اى اُف به مرام و مسلك و كيش شما!اى تُف به سر و صورت و بر ريش شما!با حادثه سياه گستاخى تان!شيطان شده رو سفيد در پيش شما!آزادى!!!خالى شده از ذوق و هنر گيشه‌تانخشكيده به كاسه ‌ سر انديشه‌‌ تانآزادىِ توهينِ به اديان خدا؟!!اى مرگ به آزادى بى ريشه‌تاناوباما!او تافته اى جداى از آنها نيستدر پشت نقاب، آنقدر پيدا نيستهر چند كه ظاهرا كمى او با ماستمن خوانده‌ام از باطنش، او با ما نيست!وسوسه…اى مرگ بر اين وسوسه شيطانىاين همهمه شيوع بى ايمانىشد روح مسيح از اين جنايت رنجورقرآن را پاره كرد تا نصرانى!افعال با قاعده!دنبال هواى نفس راه افتادنراهى نشده به اشتباه افتادندر افعال بى خردان قاعده است!از چاله در آمدن به چاه افتادناعاده حيثييت!نوشابه خانواده حيثيتيك قافيه هم براده حيثيت!از شيطان، در برابر فعل شمابايد بشود اعاده حيثيت!اسلام اوبامايى!در طعن پيامبر قلم فرسايى!شيطان صفتى،نفاق و بى پروايىاينها همه هست نقل و شيرينى در،اسلام اوبامايى و آمريكايى!براى اسرائيل…هر چند كه در لباس دين مى‌آيدبا تير و كمانش از كمين مى‌آيدتوهين و فساد و كفر و الحاد و فريباز طفل حرامزاده اين مى آيد!