خرید گوشواره لج می‌كنم تا مرا ببينی

يك سر خانه را خانم مي‌گيرد  و يك سر را آقا.يكي اره مي‌د​هد  و ديگري تيشه مي‌فرستد .هر از چندي كار اين زوج خوشبخت همين است.يكي مي‌گويد  فلان كار تقصير تو است و آن ديگري مي‌گويد  تقصير خودت است.نه اين كوتاه مي‌آيد  و نه آن. چندي پيش خانم خانه احساس پيري كرده بود  و به همسرش گفته بود : آقاي خانه جان! بيا از اين به بعد لج و لجبازي را كنار بگذاريم و مثل آد م‌هاي بزرگ رفتار كنيم ، آخر زشت است توي اين سن و سال اينقدر غيرمنطقي رفتار كنيم و با هم لج كنيم.آقاي خانه گفت: خوب است عزيزم.از اين به بعد ديگر نه لج كن و نه غيرمنطقي رفتار كن.خانم خانه گفت: ولي اين من نيستم كه لجبازي مي‌كنم. تو هم همين‌طوري.همسرش اصرار كرد: نخير خودت اين‌طوري و من كاملا طبيعي هستم.و اين بحث هنوز هم ادامه د ارد .چرا لجبازياز نظر روان‌شناسان لجبازي يكي از رفتارهاي ناسازگارانه است و وقتي صورت مي‌گيرد  كه ما با وجود  دانستن اشتباه خود  روي نظرات و عقيد ه‌هاي خود  و مخالفت با نظرات و عقيده‌هاي د يگران پافشاري مي‌كنيم.لجبازي مي‌تواند  از كودكي شروع شود  و تا بزرگسالي اد امه يابد .هميشه لجبازي فقط با اصرار بر يك حرف يا ايده پايان نمي‌پذيرد.  فرد  لجباز به ورطه پرخاشگري نيز فرومي افتد و رفتارهايي چون آسيب رساندن به ديگران، ناسزا گفتن، گريه كرد ن و فرياد  كشيدن، شكستن وسايل و…را از خود  نشان مي‌د هد .طاهره ـ الف بانويي 37 ساله است. او مي‌گويد : به محض اين كه خوشحال مي‌شوم كه زند گي آرامي د اريم و همه چيز مرتب است موضوعي پيش مي‌آيد  تا همسرم به چيزي حساس شود  و شروع به بهانه‌جويي و لج و لجبازي كند .در اين گونه مواقع واقعا مرا عصباني مي‌كند  و هيچ منطقي سرش نمي‌شود  و فقط بايد  به او بگويي خيلي خب. يك وقت ديگر در مورد ش صحبت مي‌كنيم. تازه او مي‌گويد : صحبت ندارد.  همين است كه من مي‌گويم. متاسفانه لجبازي براي اين افراد  راهي است كه نشان بد هند  وجود  د ارند  و مي‌توانند  توجه د يگران را جلب كنند .ميراث يكدندگيفارغ از اين كه رفتار والدين لجباز مي‌تواند  در فرزند ان و نسل بعدي اثرگذار باشد يك عامل وراثتي نيز در اين رفتار ناخوشايند  دخيل است. دانشمندان آلماني يك جهش ژنتيكي را شناسايي كرده‌اند  كه ارتباط مستقيمي با بروز رفتارهاي لجبازي د ارد .اين جهش موجب كاهش تعداد  گيرنده‌هاي دوپامين نوع D2 در مغز مي‌شوند . به گفته محققان آلماني، كاهش دوپامين نوعD2 در مغز به اين معنا است كه برخي افراد  تصميمات و عملكرد هايي كه اشتباه تلقي مي‌شوند  را نپذيرند  ​بنابراين اقد ام به تكرار اين عملكرد هاي اشتباه كنند  كه اين رفتار به لجبازي تعبير مي‌شود .علت لجاجتمحبت‌هاي افراطي پدران و مادران اگر اصولي و منطقي نباشد  كودكان به روحيه لجبازي دچار مي‌شوند و اين عادت در آنها مي‌ماند  زيرا مي‌خواهند  به همان ساد گي دوران كود كي به هرچه مي‌خواهند  برسند .از سوي ديگر اگر نياز‌هاي شخص بر آورد ه نشود  نيز بتد ريج عقده‌اي و لجباز بار مي‌آيد. اين‌گونه افراد با روحيه لجبازي، عقده‌ها و ناراحتي‌هاي خود  را جبران مي‌نمايند .حضرت علي(ع) مي‌فرمايد : سرزنش زيادي آتش لجاجت را شعله‌ور مي‌كند .تولد يك لجبازلجبازي كودكان از ​يك​ سالگي شروع و بتدريج شدت مي‌گيرد  و در «سه» سالگي به اوج خود  مي‌رسد . معمولا لجبازي از يك سالگي شروع مي‌شود .در سنين دو تا سه سالگي انتظار لجبازي بيشتر مي‌شود . در نوجواني افراد براي به دست آوردن استقلال دست به تلاش مي‌زنند و  اگر موفق نشوند  از لجبازي استقبال مي‌كنند .در دوران بزرگسالي افراد  براي جبهه گرفتن در برابر د يگران لجباز مي‌شوند . در دوران سالمندي فرد براي كسب كنترل بر زندگي ممكن است بناچار لجباز شود ، اما به طور كلي براي لجبازي افراد  نمي‌توان سن خاصي ​تعيين كرد .كنترل کردن لجبازي، چه تاثيري در آينده فرد دارد؟ وقتي فرد مي‌آموزد​ انتظاراتش از روش‌هاي غيرمنطقي و نامطلوب برآورده نمي‌شود  سعي مي‌كند  روش‌هاي منطقي و جامعه پسندتري​ براي ايجاد  ارتباط بر​گزيند  و اين موضوع سبب مي‌شود ​ لجبازي را كنار بگذارد ، اما تقويت اين رفتار به عادتي ماندگار بدل مي‌شود .وقتي شما لجباز مي‌‌شويد  نسبت به همسرتان خشم و كينه شديدي احساس مي‌كنيد  و هر چه اين احساس شد يد تر باشد  عملكرد  شما نيز بدتر و شديدتر مي‌‌شود . لجبازي باعث مي‌‌شود  شما حقايق را ناديده بگيريد  و اشتباه خود  را نپذيريد  و همين امر همسرتان را نيز آشفته مي‌‌كند .دو پادشاه و يك اقليماز قديم مي‌گفتند  زن و شوهر بايد  يكي من باشد  و يكي نيم من. اگر قرار باشد هر دو حرف‌ حرف خودشان باشد  و روي خواسته‌ها و حرف‌هايشان هميشه پافشاري كنند و فكر كنند  اين‌گونه برنده مسابقه برتري‌جويي خواهند  بود  اشتباه كرد ه‌اند .در واقع هر د وي آنها به اين ترتيب قافيه زند گي را باخته‌اند . لجبازي، مسابقه‌اي ا‌ست كه هر دو طرف را به سوي نابودي مي‌كشاند .نسترن، 23 ساله و متاهل است. او مي‌گويد : يك سال از زند گي مشتركمان گذشته بود كه ما صاحب فرزندي شديم. د ر اين روزها ناسازگاري و لجبازي همسرم به اوج خود  رسيده بود  تا جايي كه حتي از بچه براي پيشبرد  اهداف غير منطقي خود  استفاد ه مي‌كرد .بچه را بر مي‌داشت و مي‌گفت تا فلان كار را نكني حق نداري او را شير بدهي.فكر كنيد من در اين وضعيت چه حال و هوايي پيد ا مي‌كردم. چند بار خواستم بچه را بردارم و براي هميشه از خانه‌اش بروم يا خودم را گم و گور كنم، اما هر بار به خاطر سرنوشت كود كم از اين تصميم پشيمان مي‌شدم.همسرم ﺑﺎ کوچک​ترينﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺶ، ﺑﺷﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.براي مد تي من هم د رگير لجبازي با او شد ه بود م. به حرف‌هايش عمل نمي‌كردم يا با فاصله زماني زياد  اين كار را مي‌كرد م. هرچه مي‌خواست برعكسش را انجام مي‌دادم و بر حرف‌هايم درست يا نادرست پافشاري زيادي داشتم، اما با مشورت​ مشاور فهميدم ​ اين راه درست مقابله با يك لجباز نيست.آيا شما لجباز هستيد اگر مي‌خواهيد  بدانيد​ شما هم يك لجباز هستيد  يا نه كافي است ببينيد  اين خصوصيات را داريد  يا نداريد .ـ لجبازها بر حرف‌هاي درست يا نادرست خود  پافشاري بي‌مورد دارند .ـ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﺍﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻓﻜﻨﻲ ﺩﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ ﻟﺠﺒﺎﺯ ﺍﺳﺖ.ـ ﻓﺮﺩ ﻟﺠﺒﺎﺯ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺑﻲ‌ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.ـ ﺷﺨﺺ ﻟﺠﺒﺎﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻭﺩ​ﺭﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩ​ﺍﺭﺩ. به‌ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺨﻦ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ نمي د​اند.با لجبازها چه كنيمگفت‌وگو مناسب‌ترين عامل براي حل مسائل است و زن و مرد  بايد  ديدگاه‌هاي يكد يگر را بشنوند و بعد تصميم بگيرند ، اما متأسفانه در بيشتر مواقع زن و مرد حاضر به شنيد ن نظرات همد يگر نيستند  و شايد يكي از وظايف مهم زن و مرد در زندگي زناشويي، پيشداوري و قضاوت عجولانه نكردن درباره موضوع‌هاي مختلف باشد .وقتي آقايان لجبازي مي‌كنند نبايد در مقابل جواب مستقيم بدهيد  يعني هرگز نبايد مثل خودشان لجبازي كنيد  بلكه بايد  مدتي صبر كنيد  تا حالت لجبازي آقايان برطرف شود سپس حرف خود را پيش ببريد . گاهي حتي يك ساعت صبر كردن موجب تخفيف حالت وي مي‌شود .در اين حالت اگر خانم‌ها مثل آقايان با عصبانيت و لجبازي رفتار كنند هرگز نمي‌توان مشكل را كم كرد و ديگر آرام‌ كردن آنان مشكل‌تر خواهد  شد .منبع: جام جم