جستجوی پزشک گمشده تلویزیون بر روی هزارتوی تونلی که به نام «آبیس» شناخته می‌شود، تمرکز می‌کند.ویدئو: جستجوی پزشک گمشده تلویزیون بر روی هزارتوی تونلی که به نام “The Abyss” شناخته می شود تمرکز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید