پوتین و کیم قول داده اند در صورت حمله به یکدیگر کمک کنندویدئو: پوتین و کیم قول می دهند در صورت حمله به یکدیگر کمک کنند

دیدگاهتان را بنویسید